Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

 

1.   Prevádzkovateľom internetového portálu je spoločnosť Geva s.r.o., so sídlom Veternicová 3158/16, 841 05 Bratislava, IČO: 43978142, DIČ: 2022550508 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 50491/B („spoločnosť“), ktorý poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na portály sú určené na súkromné aj komerčné účely.

2.   Portál Behame.sk označuje doménu Behame.sk a všetky URL na to naviazané.

3.   Poskytovanie a využívanie služieb na portáli sa spravuje týmito podmienkami

4.   Služby na portáli sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak

5.   Podmienkou využívania služieb na Behame.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

6.   Podmienky sú platné od 1.6. 2023

 

II. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu Behame.sk

 

1.   Spoločnosť poskytuje služby na stránke portálu v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Portál neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Portál nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.

2.   Spoločnosť nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity užívateľov. Príspevky pod článkami vyjadrujú názory užívateľov a portál nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo portál vymazať bez predchádzajúceho upozornenia.

3.   Portál má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

4.   Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na portáli, užívateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

 

III. Práva a povinnosti užívateľa

 

1.   Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Behame.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Užívateľom služieb na portáli je zakázané:

2.1 používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

2.2  uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe

2.3 propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

2.4 propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním

2.5 otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok

2.6 ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav

2.7 propagovať detskú pornografiu

2.8 otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov

2.9 otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám

      3,   Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na portáli a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

 

IV. Pravidlá diskusií a komunikácie na portáli

1.   Portál nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi užívateľmi.

2.   Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory čitateľov a návštevníkov portálu nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.

3.   V diskusii a komunikácii medzi užívateľmi je zakázané pridávať príspevky, ktoré:

3.1   obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám

3.2   podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu  skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti

3.3   propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah

3.4   obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas

3.5   šíria ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom

3.6   opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky.

4.   Portál si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Užívateľ nemôže brániť v diskusii ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných užívateľov.

5.   Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto Pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na email uvedený v kontaktných informáciách

 

V. Pravidlá používania a pridávania obsahu

 

1.   Obsah na Behame.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich spoločnosť. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia spoločnosti je zakázané. Spoločnosť ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených na portáli si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených heslom „spravodajská licencia vyhradená“, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.

2.   Užívateľ, ktorý zverejňuje na portáli svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu.

3.    žiadny užívateľ portálu nesmie pred predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať obrázky, ani texty správ a zaraďovať ich do svojich databáz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerčným, alebo nekomerčným účelom. V prípade porušenia tohto bodu sa používateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi portálu zmluvnú sankciu vo výške 1000 € za každý takto využitý text, jeho časť, alebo obrázok. Toto ustanovenie neplatí pri šírení titulkov, zmenšeniny obrázkov a anotácii a linku na celý článok prostredníctvom RSS kanálov.

4.   Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať spoločnosti za účelom použitia na portáli svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Užívateľ vyhlasuje, že práva k príspevkom dodaným alebo použitím na portáli, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon“), udeľuje spoločnosti súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na portáli, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.

5.   Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb užívateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb.

6.   Zverejnením svojich príspevkov na portáli užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov vrátane vlastnej fotografie užívateľa.


VI. Záverečné ustanovenia

1.   Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na portáli. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke portálu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

2.   Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke portálu najneskôr v deň jej účinnosti.

3.   Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania portálu a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.