Intersport súťaž

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Intersport“ na sociálnej sieti instagram/facebook (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.


Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je

GEVA s.r.o., so sídlom Veternicová 3158/16, 841 05 Bratislava, IČO: 43978142, DIČ: 2022550508 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 50491/B (ďalej len „Usporiadateľ") a partneri.

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 24.3. 2024 do 28.3.2024 20:00 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom sociálnej siete instagram/facebook, konkrétne na oficiálnom profile behame.sk: https://www.facebook.com/BEHAME.sk/ a https://www.instagram.com/behame.sk/ (ďalej len „súťažný profil").


II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky, ktorá má od okamihu registrácie do súťaže a ďalej nepretržite až do momentu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti instagram/facebook, spĺňajúci podmienky sociálnej siete instagram/facebook, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže, (ďalej tiež „záujemca“).

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

3) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa čl. III. (ďalej len „súťažiaci“).

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že: 

i. sa prihlási do svojho Instagramového/facebookového profilu;
ii. navštívi súťažný profil (oficiálny profil behame.sk) a začne ho sledovať a sleduje ho po počas celého termínu konania súťaže až do vyhodnotenia, rovnako začne sledovať profil Intersport Slovensko;
iii. prostredníctvom svojho profilu zverejní príspevok (komentár) pod súťažnú fotografiu (ďalej len „súťažná odpoveď“).

Zverejnením súťažnej odpovede záujemca súhlasí s týmito pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. týchto pravidiel a súčasne tiež oprávnenie na použitie súťažnej odpovede - (sub) licenciu podľa čl. VIII. týchto pravidiel súťaže. Záujemca je zaradený do súťaže, a stáva sa súťažiacim, okamihom úspešného nahrania súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže na súťažný profil (ďalej len „registrácia").

2) Súťažná odpoveď nahraná súťažiacim do súťaže musí najmä spĺňať nasledovné náležitosti:
i. musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní,
ii. môže byť zaslaná iba vo formáte: text do 300 znakov (vrátane medzier) v slovenskom a českom jazyku,
iii. v odpovedi nesmú byť uvedené mená a priezviská tretích osôb alebo odkazy na profily tretích osôb ak o tom menované osoby nevedia.

3) Do súťaže nebudú zaradené súťažné odpovede zaslané do súťaže mimo termín konania súťaže, alebo súťažné odpovede vytvorené na základe konania proti pravidlám súťaže, a ani súťažné odpovede, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva.

4) Súťažné odpovede vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo pravidla akýmkoľvek spôsobom obchádzajúce budú organizátorom so súhlasom usporiadateľa, zo súťaže vyradené bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady. Rozhodnúť, či súťažná odpoveď a účasť súťažiaceho spĺňajú tie pravidlá je oprávnený len usporiadateľ 

5) Každý jednotlivý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť viackrát, ale s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti instagram/facebook spĺňajúcim podmienky sociálnej siete instagram/facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

6) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.

IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažných registrácií, ktoré boli do súťaže v termíne jej konania platne uskutočnené a ktoré obsahujú  súťažné odpovede spĺňajúce pravidlá tejto súťaže, vyžrebovaní 4 súťažiaci. (súťažiaci, ktorí túto odpoveď do súťaže registrovali, sa pri splnení všetkých podmienok súťaže stanú výhercami.)

2) Žrebovanie sa uskutoční podľa týchto pravidiel redakciou behame.sk, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže.

3) Rozhodnúť, či súťažná odpoveď spĺňa podmienky súťaže je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určené odpovede sa považujú za odpovede riadne do súťaže zaradené.

4) Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom instagram/facebook účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (teda prostredníctvom ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď, fotku). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

5) Súťažiaci je povinný reagovať, resp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.

6) Výhra bude výhercovi zaslaná na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky/ Českej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 10 dní po overení jeho nároku na výhru.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať len jednu výhru v termíne konania súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj adresa bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky ostatné podmienky stanovené pravidlami) skôr.

8) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo ak neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

9) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiach (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o túto výhru: 4x 50€ poukážka do predajní Intersport (ďalej spoločne ako „výhra“)


2) Do súťaže sú vložené 4 výhry. Výherca získa jednu výhru.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
– Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
– Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@behame.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
– Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do odvolania po skončení súťaže,
– Rozsah údajov: údaje z  instagramového/facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 18 rokov; 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 


VII. Súťažné odpovede - licencia:

1) Súťažné odpovede nesmú porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie.

2) Organizátor má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také odpovede, ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo ktorých šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.

3) Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné odpovede, ktoré:

• nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
• nie sú relevantné vo vzťahu k súťažnej otázke;
• vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže;
• nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám;
• zachytávajú činnosti, akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie, inak nezodpovedajú 
podmienkam súťaže a týmto pravidlám
• obsahujú náboženský alebo politický podtext;
• majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
• zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa
súťaže.

4) Nahraním súťažnej odpovede do súťaže (tzn. na sociálnu sieť instagram/facebook) súťažiaci udeľuje usporiadateľovi nevýhradný bezodplatný súhlas s tým, že je usporiadateľ oprávnený súťažné odpovede  súťažiaceho používať všetkými spôsobmi použitia v zmysle v § 19 ods. 4,  zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“), najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke behame.sk, oficiálnej instagram/facebook stránke behame.sk alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu v zmysle autorského zákona. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné odpovede pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie s dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela apod.) potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahraním súťažnej odpovede do súťaže. 

Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za súťažné odpovede, a za dôsledky ich zverejnenia, t.j. v prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci súťaže je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.VIII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Súťažná odpoveď, fotka nesmie obsahovať vulgárne, hanlivé, pornografické alebo erotické prvky, nesmie byť diskriminačná, ani nesmie nikoho pohoršovať. Súčasne tiež nesmie poškodzovať dobré meno usporiadateľa.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach behame.sk.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) instagram ani facebook nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať usporiadateľovi alebo organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálne siete instagram a facebook. Súťažiaci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti facebook a instagram.

8) Zapojením do súťaže berú záujemcovia/súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti facebook alebo voči spoločnosti instagram, resp. že spoločnosť facebook a spoločnosť instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.

V Bratislave: 22.3.2024