Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies,
ktoré používame na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov.

Súkromie

Úvodné ustanovenia

1.  Stránka behame.sk je verejný internetový portál poskytujúci fyzickým osobám ale i právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne informácie.

2. Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť Geva s.r.o., so sídlom Veternicová 3158/16, 841 05 Bratislava, IČO: 43978142, DIČ: 2022550508 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 50491/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

3. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na stránke. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých používateľov môžu byť nevhodné, neslušné, urážajúce.


Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na stránke okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah vo fotogalérii, príspevkov ani za diskusie a ich obsah vo fóre na stránke, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránke.

4. Prevádzkovateľ môže meniť podobu ale i obsahovú stránku  bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

Zmena pravidiel

1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov.

Reklama

1. Všeobecné ustanovenia

-  Prevádzkovaľ je oprávnený poskytovať priestor pre reklamu, reklamné oznámenie a odkazy na www.behame.sk.
- Zadávateľ reklamnej kampane (ďalej len "zadávateľ") je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu na stránkach prevádzkovateľa.


2. Uzavretie inzertnej zmluvy o zverejnení inzercie, reklamy

- Inzercia sa prijíma výhradne na základe objednávky, prípadne na základe uzavretej zmluvy.
- Objednávka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti (pozri bod 12. Formulár objednávky)
- Zadávateľ objednávku v písomnej forme doručí na adresu vydavateľa e-mailom alebo poštou.
- Potvrdením písomnej objednávky prevádzkovateľom je uzatvorený zmluvný vzťah.


3. Inzertné podklady

- Za včasné a bezchybné dodanie podkladov do obchodného oddelenia je zodpovedný zadávateľ reklamnej kampane
- Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí zadávateľ poskytnúť najneskôr 3 pracovných dní pred dátumom začiatku kampane
- Všetky podklady k zmene v reklamnej kampani musí zadávateľ poskytnúť najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom zmeny, inak prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnú zmenu, ktorá bude vybavená v najbližšom možnom termíne.


4. Agresívne reklamné formáty

Agresívnymi reklamnými formátmi sa rozumejú také formy reklamy, ktoré technicky zabraňujú čitateľovi v obvyklom využitií daných internetových stránok, napr čítanie článkov, prezeranie obrázkov a pod.

Všeobecné pravidlá
- I-layer, roll-on, roll-out (všetky formáty, ktoré sa "rozťahujú" na väčšiu veľkosť) - musí obsahovať viditeľnú možnosť ukončenia animácie (tak, aby čitateľ túto možnosť pochopil, napr X či text). Ďalšie obmedzenia: aktivácia po nabehnutí myši - až po 1 sekunde zotrvanie myšou na základnom formáte; aktivácia automatická - obmedzenie na max 3x denne / užívateľ; max doba trvania animácie - 10 sekúnd

- Interstitial - musí obsahovať možnosť preskočenie stánky a presunutie na stránku servera - odkaz Preskočiť.
Ďalšie obmedzenia: max doba trvania animácie - 7 sekúnd
- Zvukové bannery - len po dohode
Obmedzenie: automatické spustenie zvuku - obmedzenie na max 1x denne / užívateľ, max dĺžka zvuku - 5 sekúnd, pri interakcii užívateľom možnosť prehrania znovu


5. Skrytá reklama

- Odlíšenie je nutné vykonať viditeľným označením reklamného materiálu (článku) slovom "reklama", "tlačová správa", "komerčné príloha", "komerčné oznámenie" alebo iným obdobným označením a to v úvode celého reklamného materiálu.
- Ak je na reklamný materiál (napr. PR článok) niekde na serveri umiestnená upútavka, je nutné označiť nielen reklamný materiál samotný, ale aj túto upútavku.


6. Vydavateľské podmienky

- Pokiaľ nie je dohodnutý presný termín reklamnej kampane, bude inzerát zverejnený v najbližšom možnom termíne
- Ak obstarávateľ objedná inzerát v rozmeroch, ktoré nezodpovedajú štandardným rozmerom inzercie na serveri, bude inzerát prispôsobený najbližšiemu možnému rozmeru a tak aj potvrdený a kalkulovaný.


7. Právo odmietnuť inzerát

- Prevádzkovateľ má právo odmietnuť zverejnenie inzerátu z dôvodu nevhodného obsahu, pôvodu alebo formy a ak je v rozpore so zákonmi, vyhláškami, dobrými mravmi a zvyklosťami, alebo odporuje záujmom či by mohol poškodiť dobré meno prevádzkovateľa
- Prevádzkovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť zadávateľovi a nie je povinný odmietnutie zdôvodňovať
- Vydavateľ má právo neprijať objednávku inzercie od zadávateľa, ktorý dlhuje za predtým zverejnenú inzerciu, prípadne pozastaviť plnenie až do zaplatenia dlžnej čiastky.


8. Finančné podmienky

Cena je kalkulovaná podľa platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Fakturácia a platobné podmienky
. daňové doklady (faktúry) sa vystavujú po skončení kampane, na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bola kampaň realizovaná.
- Ak reklamná kampaň prebieha v niekoľkých mesiacoch, sú na konci každého mesiaca vystavené čiastkové faktúry na pomernú časť kampane, alebo sa to rieši formou predfaktúry.
- Obvyklá doba splatnosti faktúr je 14 dní. V prípade omeškania s ich úhradou je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.
- V odôvodnených prípadoch (najmä u nových klientov) je prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred. Príslušná suma musí byť pripísaná na účet prevádzkovateľa najneskôr v deň začatia reklamnej kampane. V prípade, že platba nebude prevedená, nie je prevádzkovateľ povinný kampaň vykonať.

Storno poplatky
- V prípade, že je zrušená z akýchkoľvek dôvodov záväzne objednaná kampaň, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50%
- V prípade, že je zrušená už prebiehajúcej kampaň, prevádzkovateľ si vyhradzuje účtovať storno poplatok vo výške 100% ceny objednávky.

9. Záverečné ustanovenia

špeciálne alebo atypické komerčné projekty mimo cenníkovej podmienky realizujeme vždy po dohode a za zmluvnú cenu
vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť údajov obsiahnutých v reklame av inzercii uverejnenej podľa týchto obchodných podmienok
tieto všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou cenníka. Od ustanovení vyššie uvedených podmienok je možné odstúpiť na základe písomnej dohody.

Copyright

 Všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek informácie uverejnené na stránke behame.sk  sú vlastníctvom redakcie, tvorcov, ďalších osôb a príslušných zdrojov, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.. Všetky tu zverejnené informácie, dáta a údaje sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na tejto doméne alebo akýchkoľvek jeho súčasti je možné až po získaní písomného súhlasu prevádzkovateľa stránky behame.sk  alebo príslušného autora. Grafické a textové odkazy na našu stránku je možné legálne uverejniť na iných stránkach. 

Pripomienky

 Každý deň pracujeme na vylepšení stránky, presvedčte sa už zajtra.
K jej skvalitneniu môžete prispieť aj vy. Svoje námety a postrehy, o čom chcete na stránke čítať, čo by ste sa chceli dozvedieť, alebo dobré rady ostatným bežcom píšte na redakcia@behame.sk. Ďakujeme!